• Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  1. Preambuła

  1. Ilekroć mowa poniżej o żłobku rozumiemy przez to Niepubliczny żłobek „Leśne Skrzaty” w Piaskach, dla którego Organem prowadzącym jest

   Żłobek niepubliczny
   Leśne Skrzaty
   ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski

   NIP: 696-185-93-99

  2. W Żłobku szanujemy prywatność zarówno dzieci zapisanych do placówki, jak i ich rodziców (opiekunów prawnych), dlatego ochrona ich danych osobowych jest dla nas jednym z kluczowych priorytetów.

  1. Kto jest administratorem danych osobowych?

  1. Administratorem danych jest Niepubliczny żłobek „Leśne Skrzaty” w Piaskach
   z siedzibą przy ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski. Bezpośredni nadzór nad administrowaniem danych osobowych sprawuje zarząd Fundacji.

  2. W celu zmiany danych, ich usunięcia lub zgłoszenia wykorzystania danych niezgodnie z ich powierzeniem prosimy kontaktować się z Małgorzatą Rucińską, tel. + 48 663 231 466, e-mail: lesneskrzatyzlobek@gmail.com

  1. W jakim celu zbieramy dane osobowe?

  1. Wszystkie dane zbieramy na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235,z późn. zm.), z uwzględnieniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm.) art. 43 ust. 1, pkt. 4.

  2. Żłobek “Leśne Skrzaty” zbiera i przetwarza dane osobowe dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych)z zachowaniem szczególnej staranności oraz zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów prawa.

  1. Jakie dane są zbierane?

  1. Żłobek gromadzi dane na trzech poziomach:

   1. poziom I – dane gromadzone w ramach formularzy zgłoszeniowych do zapisu dzieci do żłobka – tzw. Karta Zgłoszeniowa Dziecka – część A. Zbierane tu są takie dane jak: imię nazwisko rodziców, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania rodziców i dziecka, telefon kontaktowy, adres e-mail

   2. poziom II – dane gromadzone w ramach formularzy zgłoszeniowych dzieci przyjętych do zapisu – tzw. Karta Zgłoszeniowa Dziecka – część B. Zbierane tu są takie dane jak: miejsce pracy rodziców, PESEL i numer dowodu osobistego, dane dotyczące zdrowia dziecka: alergie, choroby przewlekłe, wady wrodzone lub nabyte, nawyki żywieniowe, nawyki społeczne dziecka.

   3. poziom III – dane gromadzone w ramach systemu „KIDLAK” . W celu kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka) i zgłaszania nieobecności dziecka. O bezpieczeństwie przechowywania zgromadzonych / wprowadzonych danych osobowych za pośrednictwem systemu KIDLAK można przeczytać tutaj https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/trusted-cloud/. Wszelkie udostępniane w systemie KIDLAK informacje nie są i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, profilowania użytkowników, ani nie są przekazywane innym podmiotom.

  1. Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z usług i oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów.

  2. W momencie zakończenia współpracy tj. po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wszystkie dane zostaną niezwłocznie usunięte. Oznacza to, że dane te pozostają w posiadaniu Żłobka tylko i wyłącznie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Natomiast dane te nie są w żaden inny sposób wykorzystywane, czy też przekazywane.

  1. Sposób udostępniania danych

  1. Żłobek co do zasady nie udostępnia żadnym podmiotom danych osobowych dzieci, ani ich rodziców.

  2. Dopuszczamy przypadki, w których Żłobek gromadzone dane udostępnia tj.:

   1. w sytuacji wezwania pogotowia ratunkowego do dziecka – na żądanie lekarza/ratownika medycznego

   2. na potrzeby dotacji otrzymywanych przez Żłobek – tylko w zakresie: imię nazwisko dziecka, imię nazwisko rodziców, miejsce zamieszkania dziecka i rodziców, data urodzenia.

   3. na potrzeby obowiązku sprawozdawczego, jaki ciąży na Żłobku względem Głównego Urzędu Statystycznego – udostępniamy tylko dane statystyczne, nie pozwalające na jakąkolwiek identyfikację konkretnego dziecka lub rodzica

   4. na potrzeby ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków – tylko w zakresie imię nazwisko dziecka, imię nazwisko rodziców, miejsce zamieszkania dziecka i rodziców, data urodzenia, numer PESEL

   5. na wniosek organów państwowych posiadających w tym zakresie stosowne umocowanie prawne;

  1. Zdjęcia wykonywane w Żłobkach

  1. Organizowane w Żłobku wydarzenia są dokumentowane za pomocą zdjęć wykonywanych przez pracowników Żłobka lub wynajętego fotografa. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach wwwww.zlobeklesneskrzaty.pl oraz mediach społecznościowych typu Facebook i Instagram.

  2. Żłobek dokonuje selekcji zdjęć i dzieli je na dwa zbiory odpowiadające dwóm poziomom udostępnienia:

   1. poziom I – zdjęcia na których co do zasady nie są widoczne dokładnie twarze dzieci, zaś głównym motywem zdjęcia są efekty pracy dzieci w grupie, w tym w szczególności prace plastyczne i ich zaangażowanie w grupie – zdjęcia te mogą być udostępniane na w/w stronach www, profilu na portalu Facebook. Instagram lub przekazywane mediom. Tylko zdjęcia zbiorcze, na których jest więcej niż 5 dzieci.

   2. poziom II – zdjęcia na których są widoczne dokładnie twarze dzieci – zdjęcia te są udostępniane tylko i wyłącznie rodzicom dzieci zapisanym do żłobka za pośrednictwem zamkniętej grupy w mediach społecznościowych (media społecznościowe – grupa zamknięta), na nośnikach danych (płyta CD, pendrive), lub elektronicznie (e-mail) – wyłącznie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Rodzic (prawny opiekun), może otrzymać tylko i wyłącznie zdjęcia, na których jest jego dziecka, a nie ma innych dzieci z widoczną twarzą.

  1. Nie ma możliwości zakupu jakichkolwiek zdjęć, wykonanych w żłobku, za wyjątkiem zbiorowych zdjęć dokonywanych raz w roku przez podmiot zajmujący się profesjonalną usługą fotografowania (za zgodą rodzica/prawnego opiekuna).

   

  1. Strona internetowa i pliki cookies

  1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies w niniejszym serwisie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

  2. W ramach strony www Żłobka stosowane są dwa rodzaje plików cookies: Sesyjny (raz na 1 sesję przeglądarki) oraz Stałe (do czasu wyczyszczenia danych przeglądarki lub przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).

  3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www Żłobka mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na strony www Żłobka.

  5. Twórcy strony www żłobka dołożyli wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne ze stanem aktualnym. Potencjalnie błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do oferty Żłobka, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy

   

  Poprawianie danych

  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania. Przysługuje także prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), jak i również przeniesienia danych. W tym celu należy się skontaktować z Administratorem danych, której dane kontaktowe wskazano w pkt. II Polityki prywatności.